Statut legal : April 19, 2014

Statutul Asociației de Astrologie şi Parapsihologie Ely Star – A.A.P.E.S.


Acte, avize de la ministere, hotarari judecatoresti

Ely Star ® – marca inregistrata

Asociatie Non-Profit
Ministerul Culturii si Cultelor
Aviz – nr. 1159, din 08.06.2005

Ministerul Educatiei si Cercetarii
Directia Juridic si Control
Aviz – nr. 11471, din 12.05.2005

Ministerul Finantelor Publice
MFP – Autorizatie : DOSAR NR. 105/PJ/10.08.2005; 
80 – 3/23241
Cod de indentificare fiscala (C.I.F) 17803780

Judecatoria Sector 3, BUCURESTI
Dosar. 105/PJ/2005
Admiterea cererii de acordare a personalitatii juridice.
Dispune inscrierea A.A.P.E.S, in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, Partea A, Sectiunea I, tinuta la grefa acestei instante.
Pronuntata in sedinta publica din 10.06.2005.

Biroul Notarial Public LUX ET JUSTITIA
Act Constitutiv, la data de 17 Decembrie 2004
Inchiere de Autentificare nr. 233
Anul 2005, Luna Ianuarie, Ziua 25In temeiul art. 8 lit.b
din Legea 36/1995.

Cont bancar A.A.P.E.S.
Deschis la B.R.D.
Bucuresti
Cont : RO87 BRDE441 SV50096464410

 

  STATUTUL ASOCIATIEI DE ASTROLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE
„ELY STAR®”

Cele mai importante capitole si articole din A.A.P.E.S. :

 

CAPITOLUL  I
DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA DE  FUNCTIONARE

Art. 1 – Se constituie ASOCIATIA DE ASTROLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE „ELY STAR”, pe scurt – AAPES , in baza dreptului constitutional la libera asociere si a O.G. 26/2000  modificata  si completata prin O.G. 37/2003. Aceasta denumire va fi respectata in toate actele, documentele, anunturile si in  relatiile cu alte institutii sau organisme din  tara si strainatate.
Art. 2 (1) –   Asociatia de astrologie si parapsihologie „ELY STAR” este persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, independenta si apolitica.
(2) – ASOCIATIA DE ASTROLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE „ELY STAR” este organizata si isi va desfasura activitatea in interes general si comunitar, in conformitate cu normele cuprinse in legislatia romaneasca in vigoare si cu normele specifice din prezentul statul.
(3) – ASOCIATIA DE ASTROLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE „ELY STAR” este infiintata prin actul de constituire, atribuindu-i-se un patrimoniu, un sediu si stabilindu-i-se organele de conducere si control potrivit prevederilor prezentului statut si ale actului de constituire.
Art. 4 – ASOCIATIA DE ASTROLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE „ELY STAR” va functiona pe durata nelimitata.

CAPITOLUL  II
SCOPUL,  OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE  ASOCIATIEI

Art. 5 –  Asociatia de Astrologie si Parapsihologie „Ely Star”, are ca scop  crearea unui cadru organizatoric pentru toti cei interesati de astrologie si parapsihologie, profesionisti sau amatori, ca si pentru alte categorii de persoane interesate, in vederea realizarii masurilor, ideilor si actiunilor care sa conduca la dezvoltarea, perfectionarea, cunoasterea si educarea membrilor si nemembrilor in domeniul astrologiei si parapsihologiei, la explicarea corecta a acestora, cat si la prevenirea situatiilor neprevazute cauzate de necunoasterea lor.
Art.  6 –  Obiectivele A.A.P.E.S. sunt :
a) ridicarea nivelului de cunostinte in domeniile astrologie si parapsihologiei;
b) promovarea creativitatii in popularizarea acestor domenii;
c) facilitarea schimburilor de idei, solutii, studii si cercetari intre astrologii si parapsihologii profesionisti, amatori si populatie, pentru intelegerea domeniilor mentionate;
d) dezvoltarea legaturilor parteneriale cu organismele publice – mass-media in special – pentru a raspunde cat mai bine cerintelor in domeniu;
e) cresterea exigentei in explicarea corecta a astrologiei si a fenomenelor parapsihologice, pentru  prevenirea unor actiuni necugetate, cauzate de necunoasterea acestor fenomene;
f) asigurarea unei informari corecte prin documentatie de calitate, competenta;
g) cresterea nivelului cunostintelor astrologice si parapsihologice in randul populatiei prin educatie stiintifica pentru evitarea unei false intelegeri  a acestor fenomene si prevenirea sarlataniei.
Art. 7 –  Principalele forme de activitate ale AAPES, sunt :
a) organizarea de intalniri, dezbateri, conferinte, seminarii si expozitii ;
b) publicarea de materiale informative;
c) realizarea de consultanta pe probleme specifice;
d) colaborarea, asocierea, afilierea cu asociatii similare sau cu interese convergente cu unitatile de invatamant, de cercetare si mass-media din tara si strainatate;
e) editarea si publicarea de carti, reviste, brosuri, inclusiv on-line;
f) prezentarea de emisiuni informative pe canalele de radio si TV publice si private.
g) desfasoara orice alte activitati in scopul indeplinirii obiectivelor propuse.

CAPITOLUL  III
PATRIMONIUL, VENITURILE SI CHELTUIELILE

Art. 8 – La data constituirii, patrimoniul AAPES este alcatuit din aportul in bani al membriilor fondatori, desemnati prin actul de constituire.
Art. 9 – Dupa constituire, patrimoniul AAPES se poate completa cu : bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace banesti.
Art. 10 – Veniturile AAPES provin din : a) taxe de inscriere; b) cotizatiile lunare ale membriilor; c) dobanzile si dividendele resultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale; d) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie; e) venituri realizate din activitati economice directe; f) donatii, sponsorizari sau legate; g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale; h) alte venituri prevazute de lege.
Art. 11(1) – Patrimoniul AAPES se completeaza cu veniturile realizate din proprietatile sale, taxe percepute in conditiile legii pentru servicii angajate pe baze contractuale sau de colaborare, precum si alte taxe pentru participarea la manifestarile AAPES (simpozioane, conferinte, seminarii, programe de instruire, ateliere de lucru s.a.).
(2) – Patrimoniul AAPES se mai completeaza si cu veniturile realizate prin desfasurarea unor activitati economice directe, conform art.48 din O.G. nr.26/2000. AAPES poate produce si vinde produse si servicii in mod accesoriu, pentru realizarea si sustinerea obiectului sau de activitate.
Art. 12 – Natura  cheltuielilor AAPES: a) cheltuieli aferente realizarii scopului propus; b) salarii, adaosuri si aporturi la salarii, indemnizatii, gratificatii si premii; c) impozite pe salarii, contributii pentru asigurari sociale si indemnizatii de somaj ; d) procurare de carti si publicatii de specialitate, din tara si din strainatate; e) cheltuieli cu imprimatele, rechizitele si tipariturile; f) cheltuieli cu posta si telecomunicatiile (inclusiv internet); g) chirii si cheltuieli aferente sediului (apa, gaze, energie electrica, termica  etc.); h) cheltuieli de deplasare din diurne, cheltuieli de cazare si de transport in interesul AAPES; i) promovare si publicitate; j) alte cheltuieli..

CAPITOLUL  VI
CALITATEA  DE  MEMBRU

Art. 37 (1) – Pot fi membrii ai AAPES persoanele fizice sau juridice care isi exprima adeziunea, au luat cunostinta de prevederile Statutului AAPES si de reglementarile legale in domeniu, sunt de acord cu acestea si doresc sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor stabilite.
(2) – Aceasta calitate se obtine prin aprobarea adunarii generale a membrilor fondatori. Intre acestea, inscrierea in AAPES poate fi aprobata de presedinte si apoi prezentata adunarii generale spre ratificare.
Art. 38 – Calitatea de membru AAPES se poate pierde prin renuntare in scris, neplata cotizatiei, pierderea drepturilor civile sau prin nerespectarea Statutului.
Art. 39 – Calitatea de membru de onoare poate fi aprobata si acordata numai de catre adunarea generala.
Art. 40 – Categoriile de membrii sunt:            a)membrii fondatori – cuprinzand acele persoane fizice care au participat si contribuit la constituirea AAPES;            b)membrii activi – persoane fizice, membrii asociatiei care au aderat dupa constituirea AAPES si care contribuie la atingerea scopului stabilit prin statut.             c)membrii de onoare – personalitati stiintifice si personalitati recunoscute in domeniul astrologic si parapsihologic, care accepta acest Statut.

CAPITOLUL VII
DREPTURILE  SI  OBLIGATIILE  MEMBRILOR AAPES
A. DREPTURI

Art. 41 – Membrii fondatori au dreptul: a) sa participe la luarea hotararilor care privesc activitatea AAPES; b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de condcere ale asociatiei; c) sa primeasca gratuit publicatiile AAPES; d) sa participe in conditii avantajoase la manifestari de profil, ca reprezentanti la conferinte, simpozioane etc, in tara si strainatate; e) sa recomande primirea de noi membrii; f) sa aiba legitimatie cu mentiunea „membru fondator”.
Art. 42 – Membrii activi au urmatoarele drepturi: a) sa beneficieze de drepturile prevazute la Cap. 7-A, art.41, alin.”a”, „b”, „d” si „e”; b) sa primeasca informatii generale in domeniul astrologiei si parapsihologiei; c) sa aiba acces la documentatia specifica a AAPES; d) sa participe la toate activitatile AAPES; e) sa aiba legitimatie de membru.
Art. 43 – Membrii de onoare si membrii fondatori sunt scutiti de la plata taxei de inscriere si a cotizatiei lunare.

B. OBLIGATII

Art. 44 – Membrii AAPES sunt obligati:
a) sa respecte prevederile Statutului aprobat si legislatia in domeniul specific; b) sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia stabilita de adunarea generala;(care este de 10lei/luna) c) sa contribuie la cresterea prestigiului general al AAPES; d) sa contribuie la inlaturarea mentalitatiilor retrograde in domeniul astrologiei si parapsihologiei; e) sa sprijine moral si material desfasurarea activitatilor a AAPES; f) sa puna la dispozitia membrilor cunostintele de specialitate pe care le au sau de care iau cunostinta ulterior.

CAPITOLUL   VIII
ALTE   PREVEDERI

Art. 45 – AAPES se poate afilia la alte asociatii interne sau internationale din domeniul respectiv la propunerea oricarui membru, cu aprobarea adunarii generale.
Art. 46 – AAPES are ştampila proprie care este pastrata si folosita de presedinte care semneaza si raspunde in fata adunarii generale pentru aceasta.
Art. 47 – In probleme financiare, presedintele semneaza impreuna cu casierul actele nesesare, avand avizul prealabil al cenzorului.
Art. 48 – Dizolvarea AAPES poate avea loc prin hotararea majoritatii membrilor adunarii generale legal constituita. In acest caz, adunarea generala va numi o comisie de lichidatori. Bunurile AAPES vor fi transmise conform legii.
Art. 49 – Prezentul STATUT a fost aprobat de catre membrii fondatori in Adunarea Generala Constitutiva a ASOCIATIEI DE ASTROLOGIE SI PARAPSIHOLOGIE „ELY STAR”, din data de 17 decembrie 2004.

Membri fondatori : Radu Botez, Livia Dragu, Al. Oros.